Min vision

För mig är det solklart att vi behöver samarbeta mellan länder för att kunna bygga en grönare, friare och mer demokratisk värld. Genom att sluta oss samman med andra kan vi på effektivare leda den gröna omställningen än om vi endast hade gjort det, var och en, på ett nationellt plan. Därför är jag för ett starkt EU.

 

Jag vill på sikt se ett EU som samarbetar mer, inte mindre. Jag vill se ett EU som samarbetar på fler plan, inte färre. Jag vill se ett EU där gränser suddas ut, inte växer sig starkare.

 

EU är en union som ger oss möjligheten att utvecklas. Den ger oss möjlighet att lära oss av varandra, stötta varandra, utbyta kunskap och erfarenhet med varandra. Den ger oss möjlighet att åstadkomma förändring på riktigt.

 

Mitt EU är ett EU som skapar möjligheter för människor. Det är ett EU där människor kan färdas fritt över gränser, studera utan extra kostnad och arbeta på samma villkor i andra EU-länder och där människor som kommer hit ska ha samma möjligheter att skapa sig bra liv som de som är födda här. Mitt EU är också ett EU där efterlevnaden av mänskliga rättigheter är en självklarhet och där minoriteter och andra marginaliserade grupper aldrig ska behöva vara rädda för förtryck, ett EU som visar vägen i den allt mer akuta klimatkrisen, ett EU där möjligheterna för vanliga medborgare att delta i de demokratiska processerna är stora och ett EU där människors säkerhet, inte staters, sätts i första rummet.

 

Mitt EU är en öppen, demokratisk och säker union, där varje person som vill ska ha möjlighet att bo, leva och arbeta. Det är ett EU där vi tar hand om varandra – oavsett vilket medborgarskap vi har, varifrån vi kommer eller vilka vi är – och där vanliga medborgare ska ha mycket att säga till om. Det är ett EU som visar vägen i den gröna omställningen, för att kunna säkerställa en bra framtid för oss och framtida generationer.

 

Jag tror på att EU kan vara allt detta, och så mycket mer. Jag tror på att EU kan vara en plats för alla, där murar och gränser rivs, och där var och en har möjligheten att vara med och bygga sin egen framtid. Jag vill vara med och bygga detta EU – därför kandiderar jag till Europaparlamentet.

Det här vill jag

Fler ska kunna röra sig fritt i Europa.
Framtidens EU är ett EU utan gränser. Du ska kunna bo, leva och arbeta var du vill i Europa, och du ska kunna resa klimatsmart utan att det kostar dig orimligt mycket tid eller pengar. Migrationspolitiken måste moderniseras och göras mer human och det ska gå snabbt, enkelt och smidigt att välja tåget framför flyget. Jag vill bland annat konkret jobba för följande:

 

 • Fler lagliga och säkra vägar in i EU för att söka asyl
 • Högre krav på alla EU:s medlemsländer att ta emot flyktingar
 • Rätt till familjeåterförening i alla EU:s medlemsländer
 • Ett utvecklat järnvägsnät inom EU, där snabbtågen och nattågen blir fler
 • En EU-gemensam bestämmelse om bränsle- och energiskatt på flygbränsle
 • En utbyggd laddstolpeinfrastruktur i hela EU

 

Fler ska känna sig säkra i EU.
För att EU ska kunna effektivisera sitt säkerhetsarbete behöver vi tillsammans ta oss an de moderna, relevanta hot vi står inför och sluta lägga resurser på ineffektiv och omodern försvarsförmåga. En viktig del i arbetet för ett säkrare Europa är ett arbetet för ett fossilfritt Europa. Jag vill bland annat konkret jobba för följande:

 

 • En EU-gemensam cybersäkerhetsstrategi
 • Ett breddande av RescEU, så att projektet även omfattar en strategi för självförsörjning
 • Ett stoppande av Nord Stream 2
 • Ett mer sammankopplat EU-gemensamt energinät
 • En avveckling av kärnkraft i hela EU

 

EU ska vara en stark internationell röst för fred och medmänsklighet.
EU ska vara en aktiv spelare och medlare i konflikter runt om i världen. EU:s utrikespolitik ska bygga på långsiktighet och fredssträvan, och vi bör aktivt verka för att parter som handlar med EU ska åtnjuta goda och rättvisa villkor. Jag vill bland annat konkret jobba för följande:

 

 • Att EU tar stor hänsyn till att mänskliga rättigheter ska tillgodoses när EU sluter handelsavtal med andra parter
 • Ett bindande gemensamt EU-regelverk som reglerar EU-baserade företags ansvar när dessa driver industrier i andra länder (t ex rörande mänskliga rättigheter och miljöskydd)
 • Att EU är en aktiv medlare i internationella konflikter
 • Att alla skulder mellan EU och länder i det Globala Syd avskrivs

 

Fler ska få vara med och forma EU-politiken.
Beslut måste tas så öppet och med så stort medborgarinflytande som möjligt. De gröna i Europa har varit en motor bakom införandet av det europeiska medborgarinitiativet, världens första direktdemokratiska verktyg på den gränsöverskridande nivån. Nu gäller det att både vidareutveckla medborgarnas möjligheter att sätta den europeiska agendan och införa nya rättigheter till medbestämmande och insyn. Jag vill bland annat konkret jobba för följande:

 

 • Att den EU-gemensamma åldern för att rösta och ställa upp i val sänks till 16 år
 • Att det europeiska medborgarinitiativet stärks
 • Stärkta möjligheter för folkrörelsers möjlighet att delta i EU:s lagstiftningsprocesser
 • Att införa en offentlighetsprincip i svensk stil på EU-nivå